Algemene voorwaarden

I Algemene bepalingen
Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Metmijkunjebouwen.nl gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn aan de Floralaan 43.

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en Metmijkunjebouwen.nl overeengekomen uit te voeren werkzaamheden, inclusief het overeengekomen meer- en minderwerk en de door Metmijkunjebouwen.nl geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Opdracht:
de door opdrachtgever aanvaarde offerte  voor uitvoering van het werk inclusief het overeengekomen meer- en minderwerk;

Opdrachtgever:
natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van het werk;

Consument:
natuurlijk persoon die opdracht kan verlenen tot het verrichten van het werk en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
II Offertes en aanbiedingen

Artikel 3
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Metmijkunjebouwen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

3.3 In de offerte wordt onder meer aangegeven:

 • de plaats van het werk;
 • een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
 • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een schatting van de duur van het werk indien bekend;
 • de prijsvormingsmethode. De opdrachtgever en Metmijkunjebouwen.nl kunnen afspraken maken op basis van vier prijsvormingmethoden:
  • Vaste prijs: van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze algemene voorwaarden;
  • Regie: opdrachtgever en Metmijkunjebouwen.nl komen overeen dat de gemaakte kosten van Metmijkunjebouwen.nl door de   opdrachtgever worden vergoed. Vooraf wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten. Bij iedere afrekening maakt Metmijkunjebouwen.nl een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben;
  • Richtprijs: een richtprijs kan alleen worden afgegeven in combinatie met een uurprijs (regie). Deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs. Deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
  • Combinatie van bovenstaande methoden (bijv. deels vaste prijs, deels regie).
 • de prijs van het werk of het uurloon;
 • of met stelposten rekening is gehouden en zo ja, met welke;
 • de betalingswijze;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en de daaruit voortvloeiende opdracht;

3.4 De offerte wordt voorzien van de dagtekening en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.

3.5 Metmijkunjebouwen.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.7 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Metmijkunjebouwen.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Metmijkunjebouwen.nl anders aangeeft.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Metmijkunjebouwen.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.9 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Metmijkunjebouwen.nl of in diens opdracht vervaardigd zijn blijven eigendom van Metmijkunjebouwen.nl. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Metmijkunjebouwen.nl gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.

Artikel 4 Totstandkoming en naleving van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.

4.2 Indien de opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Metmijkunjebouwen.nl tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

III Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5 Verplichtingen van Metmijkunjebouwen.nl
5.1 Metmijkunjebouwen.nl zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Metmijkunjebouwen.nl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

5.3 Metmijkunjebouwen.nl neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.4 Metmijkunjebouwen.nl zal naar beste weten de opdrachtgever wijzen op:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;

Een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Metmijkunjebouwen.nl openbaren en Metmijkunjebouwen.nl ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

6.2 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

6.3 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Metmijkunjebouwen.nl zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

6.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Metmijkunjebouwen.nl tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde publiekrechtelijke en private goedkeuringen en toestemmingen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. Metmijkunjebouwen.nl geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.

6.5 Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

6.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, een en ander onverlet de adviezen van Metmijkunjebouwen.nl op grond van artikel 5 lid 4.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht
Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Metmijkunjebouwen.nl ervoor zorg draagt dat zulks in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtformulier. Indien meerwerkzaamheden verricht dienen te worden, zijn hieraan extra kosten verbonden.

Artikel 8 Onvoorziene complicaties
8.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Metmijkunjebouwen.nl indien hiervan op de hoogte zo spoedig mogelijk melding aan de opdrachtgever.

8.2 Indien Metmijkunjebouwen.nl de opdrachtgever niet kan bereiken, dient Metmijkunjebouwen.nl het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. Bij onderbreking van de werkzaamheden ontstaat er geen vrijwaring aangaande de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

8.3 Eventuele extra kosten, die Metmijkunjebouwen.nl moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meerwerk opdragen.

8.5 Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 9 Oplevering

9.1 Na voltooiing van het werk nodigt Metmijkunjebouwen.nl de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk.

9.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Metmijkunjebouwen.nl dienen te worden hersteld, zal het Metmijkunjebouwen.nl deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Metmijkunjebouwen.nl vallen.

IV Betaling
Artikel 10 Vooruitbetaling
10.1 Metmijkunjebouwen.nl is gerechtigd voorafgaand van de werkzaamheden 50% van het totale factuurbedrag te verlangen. Halverwege nog eens 25% en na afloop van de werkzaamheden het resterende bedrag, inclusief het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene kosten. Bij achterblijven van betaling zal Metmijkunjebouwen.nl de werkzaamheden staken.

10.2 Metmijkunjebouwen.nl kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

Artikel 11 Betaling in termijnen
Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 12 Eindafrekening
12.1 Metmijkunjebouwen.nl zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel kort na de oplevering aan de opdrachtgever doen toekomen.

12.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op uitvoering van het werk in regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, de geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario e.d.).

12.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

12.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

12.5 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 Niet nakomen betalingsverplichting
13.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Metmijkunjebouwen.nl na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoelt in artikel 12 lid 5) aan de opdrachtgever een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft hij deze alsnog de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering tot betaling van de factuur over te gaan.

13.2 Over een betaling die niet tijdig is verricht, kan Metmijkunjebouwen.nl rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoelt in artikel 12 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.

13.3 Metmijkunjebouwen.nl is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Metmijkunjebouwen.nl hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

13.4 Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is Metmijkunjebouwen.nl gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na ontvangst van die ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Metmijkunjebouwen.nl op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

13.5 Metmijkunjebouwen.nl blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan
V Aansprakelijkheid
Artikel 14 aansprakelijkheid
14.1. Metmijkunjebouwen.nl is niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.

14.2 In overige gevallen is Metmijkunjebouwen.nl slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan daarvan verwijtbaar is aan Metmijkunjebouwen.nl, dan wel aan diens medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers.

14.4 Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking.

14.5 Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is slechts beperkt tot het bedrag waarvoor Metmijkunjebouwen.nl tegen dergelijke schade is verzekerd.

14.6 Voor zover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is de aansprakelijkheid van Metmijkunjebouwen.nl beperkt tot schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

14.7 Opdrachtgever vrijwaart Metmijkunjebouwen.nl voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de ruimste zin van het woord.

14.8 Door Metmijkunjebouwen.nl gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van Metmijkunjebouwen.nl kunnen leiden.

Artikel 15 Intellectueel eigendommen
Metmijkunjebouwen.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Metmijkunjebouwen.nl heeft het recht de door de uitvoer voering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Metmijkunjebouwen.nl partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Metmijkunjebouwen.nl is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Metmijkunjebouwen.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 juni 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram